مخازن پلاستیکی افقی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت تک لایه (ریال) قیمت سه لایه (ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۷۰ لیتری افقی
۶۷
۴۰
۴۴
۹۰۵,۰۰۰
۱،۱۶۵,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی
۶۱
۴۸
۵۵
۱,۱۹۰,۰۰۰
۱,۴۱۰,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی
۹۰
۵۷
۶۸
۲,۵۶۰,۰۰۰
۳,۰۳۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی
۹۲
۶۲
۷۲
۲,۸۵۰,۰۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی
۱۲۷
۷۴
۸۶
۴,۲۸۰,۰۰۰
۵,۱۰۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی
۱۷۰
۸۸
۹۰
۶,۳۴۰,۰۰۰
۶,۷۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی
۱۵۰
۹۶
۱۰۶
۷,۳۵۰,۰۰۰
۸,۱۳۰,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی ۱۵۵ ۹۶ ۱۰۷ ۸,۱۷۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی
۱۸۰
۱۱۱
۱۱۵
۱۱,۳۲۵,۰۰۰
۱۱,۹۹۴,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی
۲۰۵
۱۲۰
۱۳۳
۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۴,۸۶۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی
۲۵۵
۱۴۳
۱۴۷
۱۹,۵۶۰,۰۰۰
۲۱,۱۵۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی
۲۳۰
۱۷۵
۱۸۳
۳۸,۸۵۴,۰۰۰
۳۹,۸۷۰,۰۰۰
مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت تک لایه (ریال) قیمت سه لایه (ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۷۰ لیتری عمودی
۴۳
۵۷
۹۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی
۴۸
۶۲
۱،۲۴۵,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی
۵۹
۹۶
۲,۲۴۰,۰۰۰
۲,۵۲۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی
۶۳
۱۲۶
۲,۷۶۵,۰۰۰
۳,۲۱۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی
۷۷
۱۱۳
۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی
۸۲
۱۲۰
۳,۸۳۰,۰۰۰
۳,۹۹۰,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری عمودی
۶۹
۱۸۰
۴,۷۲۰,۰۰۰
۵,۲۱۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری عمودی
۹۲
۱۳۰
۵,۳۷۰,۰۰۰
۵,۷۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی
۸۳
۲۰۲
۶,۸۶۰,۰۰۰
۷,۴۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۱۰۰ لیتری عمودی ۱۰۲ ۱۵۰ ۷,۲۹۰,۰۰۰ ۸,۰۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی
۱۲۲
۱۵۷
۹,۷۹۰,۰۰۰
۱۰,۴۴۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی
۱۳۳
۱۷۸
۱۱,۶۱۰,۰۰۰
۱۱,۸۵۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی
۱۵۰
۱۹۰
۱۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۷,۹۹۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی
۱۷۰
۲۴۵
۲۸,۶۵۰,۰۰۰
۲۹,۶۵۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰۰ لیتری عمودی
۲۱۱
۲۳۲
۴۱,۸۴۰,۰۰۰
۴۳,۳۳۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی
۲۵۰
۲۴۵
۵۳,۲۵۰,۰۰۰
۵۶,۳۳۰,۰۰۰
مخازن پلاستیکی مکعبی و زیرپله ای ابعاد برحسب سانتی متر قیمت تک لایه (ریال) قیمت سه لایه (ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۱۰۰ لیتری مکعبی ۶۱ ۴۲ ۷۰
۱,۵۸۰,۰۰۰
۱,۷۸۰,۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری ۱۲۵ ۸۷ ۹۳
۵,۶۷۰,۰۰۰
۶,۱۰۰,۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۶۰۰ لیتری ۱۴۸ ۸۴ ۹۱
۵,۹۱۰,۰۰۰
۶,۳۶۰,۰۰۰
 مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری  ۱۷۸ ۹۸ ۱۰۶
۸,۴۰۰,۰۰۰
۸,۸۷۰,۰۰۰
وان پلاستیکی صنعتی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت (ریال)
طول عرض ارتفاع
 وان پلاستیکی ۱۰۰ لیتری ۵۰  ۵۰  ۴۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۵۰ لیتری  ۸۰ ۵۰ ۴۰
۲,۲۱۰,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۲۰۰ لیتری  ۸۰ ۵۰ ۵۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۰۰ لیتری ۱۴۸ ۷۸ ۳۰
۳,۲۶۰,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۵۰۰ لیتری  ۱۲۰ ۷۰ ۶۰
۵,۲۶۰,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۷۰۰ لیتری  ۱۳۰  ۸۰  ۸۰
۶,۲۷۰,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری  ۱۹۰  ۸۰ ۷۰
۷,۵۷۰,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۳۰۰ لیتری ۱۹۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۲,۰۹۰,۰۰۰
مخازن سمپاش ابعاد برحسب سانتی متر قیمت (ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن سمپاش ۱۱۰ لیتری ۵۳ ۵۳ ۶۰
۱,۲۲۰,۰۰۰
مخزن سمپاش ۴۰۰ لیتری دو طبقه ۱۲۷ ۵۳ ۸۵
۳,۹۸۰,۰۰۰
مخزن سمپاش ۶۰۰ لیتری ۱۳۰ ۵۸ ۱۱۱
۵,۶۳۰,۰۰۰
مخزن سمپاش ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۵ ۱۰۵ ۹۵
۱۰,۳۴۳,۰۰۰
مخزن سمپاش ۱۵۰۰ لیتری  ۱۹۰ ۱۲۰ ۱۰۵
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
مخزن سمپاش ۲۰۰۰ لیتری ۲۱۰ ۱۲۰ ۱۱۷
۱۸,۴۲۰,۰۰۰