مخازن پلاستیکی افقیابعاد برحسب سانتی مترقیمت تک لایه (ریال)قیمت سه لایه (ریال)
طولعرضارتفاع
مخزن 70 لیتری افقی
67
40
44
905,000
1،165,000
مخزن 100 لیتری افقی
61
48
55
1,190,000
1,410,000
مخزن 250 لیتری افقی
90
57
68
2,560,000
3,030,000
مخزن 300 لیتری افقی
92
62
72
2,850,000
3,250,000
مخزن 500 لیتری افقی
127
74
86
4,280,000
5,100,000
مخزن 800 لیتری افقی
170
88
90
6,340,000
6,740,000
مخزن 1000 لیتری افقی
150
96
106
7,350,000
8,130,000
مخزن 1200 لیتری افقی155961078,170,0009,200,000
مخزن 1500 لیتری افقی
180
111
115
11,325,000
11,994,000
مخزن 2000 لیتری افقی
205
120
133
14,100,000
14,860,000
مخزن 3000 لیتری افقی
255
143
147
19,560,000
21,150,000
مخزن 5000 لیتری افقی
230
175
183
38,854,000
39,870,000
مخازن پلاستیکی عمودیابعاد برحسب سانتی مترقیمت تک لایه (ریال)قیمت سه لایه (ریال)
طولعرضارتفاع
مخزن 70 لیتری عمودی
43
57
990,000
مخزن 100 لیتری عمودی
48
62
1،245,000
1,650,000
مخزن 220 لیتری عمودی
59
96
2,240,000
2,520,000
مخزن 350 لیتری عمودی
63
126
2,765,000
3,210,000
مخزن 400 لیتری عمودی
77
113
3,000,000
3,400,000
مخزن 500 لیتری عمودی
82
120
3,830,000
3,990,000
مخزن 600 لیتری عمودی
69
180
4,720,000
5,210,000
مخزن 750 لیتری عمودی
92
130
5,370,000
5,770,000
مخزن 1000 لیتری عمودی
83
202
6,860,000
7,440,000
مخزن 1100 لیتری عمودی1021507,290,0008,050,000
مخزن 1500 لیتری عمودی
122
157
9,790,000
10,440,000
مخزن 2000 لیتری عمودی
133
178
11,610,000
11,850,000
مخزن 3000 لیتری عمودی
150
190
17,100,000
17,990,000
مخزن 5000 لیتری عمودی
170
245
28,650,000
29,650,000
مخزن 7500 لیتری عمودی
211
232
41,840,000
43,330,000
مخزن 10000 لیتری عمودی
250
245
53,250,000
56,330,000
مخازن پلاستیکی مکعبی و زیرپله ایابعاد برحسب سانتی مترقیمت تک لایه (ریال)قیمت سه لایه (ریال)
طولعرضارتفاع
مخزن 100 لیتری مکعبی614270
1,580,000
1,780,000
مخزن زیرپله ای 500 لیتری1258793
5,670,000
6,100,000
مخزن زیرپله ای 600 لیتری1488491
5,910,000
6,360,000
 مخزن زیرپله ای 1000 لیتری 17898106
8,400,000
8,870,000
وان پلاستیکی صنعتیابعاد برحسب سانتی مترقیمت (ریال)
طولعرضارتفاع
 وان پلاستیکی 100 لیتری50 50 40
1,500,000
 وان پلاستیکی 150 لیتری 805040
2,210,000
 وان پلاستیکی 200 لیتری 805050
2,400,000
وان پلاستیکی 300 لیتری1487830
3,260,000
 وان پلاستیکی 500 لیتری 1207060
5,260,000
 وان پلاستیکی 700 لیتری 130 80 80
6,270,000
 وان پلاستیکی 1000 لیتری 190 8070
7,570,000
 وان پلاستیکی 1300 لیتری1901008012,090,000
مخازن سمپاشابعاد برحسب سانتی مترقیمت (ریال)
طولعرضارتفاع
مخزن سمپاش 110 لیتری535360
1,220,000
مخزن سمپاش 400 لیتری دو طبقه1275385
3,980,000
مخزن سمپاش 600 لیتری13058111
5,630,000
مخزن سمپاش 1000 لیتری16510595
10,343,000
مخزن سمپاش 1500 لیتری 190120105
14,200,000
مخزن سمپاش 2000 لیتری210120117
18,420,000