Tag Archives: مخزن

یخ زدگی مخزن آب در هوای سرد و یخبندان

 یخ زدگی مخزن آب در هوای سرد و یخبندان یکی از نگرانی های صاحبان مخازن ذخیره سازی اعم از مخزن آب و مخزن ذخیره اسید و موادشیمیایی است. البته جلوگیری از یخ زدگی مخزن آب در زمستان ها تا حدود زیادی قابل پیش گیری بوده و نسبتاً نیز ساده است. در واقع در اینجا نیز…